Get Adobe Flash player

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

 Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ως προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Αθήνα, 15/2/1991)
 Συμφωνία Αστυνομικής Συνεργασίας στους τομείς της λαθρομετανάστευσης, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού (Αθήνα, 8/7/1991)
 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων Άμυνας και Ε.Δ. δύο χωρών (Αθήνα, 28/11/1991)
 Συμφωνία εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού (Αθήνα, 15/12/1995)
 Συμφωνία για τα ύδατα του Νέστου (Σόφια, 22/12/1995)
 Συμφωνία για τη διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων και συνδετικών οδικών αρτηριών μεταξύ των δύο χωρών (Σόφια, 22/12/1995)
 Συμφωνία στρατιωτικό – τεχνικής συνεργασίας (Μάρτιος, 1998)
 Πρόγραμμα Επιστημονικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας (Σόφια, 12/6/2002) κατά εφαρμογήν του αρθρ. 13 της Διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας (Αθήνα, 31/05/1973)
 Διμερής 5ετής Συμφωνία Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ για διάθεση στην Βουλγαρία 54,29 εκ. € (28/08/2002)
 Διμερής Συμφωνία στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος (Αθήνα, 01/11/2002)
 Αεροπορική Συμφωνία (Αθήνα, 01/11/2002)
 Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, Δεκέμβριος 2002)
 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάπτυξη των μεταφορών (2 /4/2007)


Договорно правна ОСНОВА

 

§         Споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието /2002-2006/, подписано на 28 август 2002 г.

§         Договор за сътрудничество в областта на туризма /14 май 1999г./

§         Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.12.2000 г. - ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г. Издадена от Министерството на икономиката, обн. и изм., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.);

§         Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации /19 І 1999 г., в сила от 2.ІІІ.2000 г./

§         Спогодба за изграждане на нов пътен граничен мост между двете страни в района на гранично-пропусквателния пункт Кулата-Промахон /2 VІІ 1997 г., в сила от 1.ІІІ. 1998 г./

§         Спогодба за сезонна заетост на работната сила, с Приложения 1 и 2 /15 ХІІ 1995г., в сила от 21 VІІ.1997 г./

§         Спогодба за откриване на три нови граничен контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни /22.ХІІ.1995 г., в сила 19.ХІ.1996 г./

§         Спогодба за използуване водите на р. Места /22 ХІІ 1995 г., в сила 19.ХІ. 1996 г./

§         Договор между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 29 април 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г.);

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, телекомуникациите и пощенските услуги (подписана на 17.12.2012 г. в гр. Атина).